Ontwerp bestemmingsplan

In maart 2020 hebben de drie gemeenteraden het stedenbouwkundig- en landschapsplan vastgesteld.
Dat was het startschot voor het maken van een ontwerp bestemmingsplan, samen met het milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit hogere grenswaarden wet geluidhinder, ontwerp beeldkwaliteitsplan, ontwerp-beleidsregels ‘mobiliteit en parkeren’ en ‘natuurinclusief bouwen en inrichten’.

De afgelopen maanden is daar hard aan gewerkt door zowel het projectteam Crailo alsook een ambtelijke vertegenwoordig van de drie gemeenten. Al met al een ingewikkeld en complex proces.

Een bestemmingsplan is allereerst nodig om de ontwikkeling van buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken. Totaal bevat het plan 590 woningen en ca. 5 hectare bedrijvigheid.

Het ontwerp bestemmingsplan c.a. bevat naast de regels een verbeeldingskaart en een uitgebreide toelichting op de regels. De regels geven aan welke functies op welke plaats mogelijk zijn. Denk aan wonen, werken, bedrijven, horeca, voorzieningen etc. De regels voorzien ook in zaken als de maximaal toegestane bouwhoogte en woningaantallen.

Hoewel het om een integraal plan gaat voor het gehele buurtschap hebben de drie gemeenten, voor zover het hun grondgebied betreft, hun eigen ontwerp bestemmingsplan c.a. opgesteld en brengen dit nu in procedure.

Verbrede reikwijdte
Dit bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit betekent dat de gemeente extra regels kan stellen die er voor zorgen dat het bestemmingsplan dynamisch is, en voor de duur dat het bestemmingsplan geldig is (20 jaar) voor een aantal specifieke onderdelen kan worden aangepast. Voor buurtschap Crailo heeft de gemeente extra ambities gesteld op het gebied van mobiliteit (auto te gast) en biodiversiteit (natuurinclusief bouwen). Deze beleidsregels zijn apart toegevoegd en worden samen met het bestemmingsplan vastgesteld.

Inzien
In de periode 15 januari t/m 25 februari 2021 hebben het ontwerp bestemmingsplan buurtschap Crailo met de milieu effectrapportage (MER), het ontwerp beeldkwaliteitplan, de ontwerpbesluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder en de  ontwerp-beleidsregels ‘mobiliteit en parkeren’ en ‘natuurinclusief bouwen en inrichten’ ter inzage gelegen bij de drie gemeenten. 

Hoe ziet het vervolgproces eruit?
GEM Crailo gaat de zienswijzen die binnen zijn gekomen verzamelen en indelen per categorie, zodat er één overzicht komt.

Vervolgens wordt door de ambtenaren van de drie gemeenten, de GEM en haar adviseur Team C per zienswijze, voor zover nodig, een reactie gegeven. Daarbij wordt beoordeeld of de zienswijze aanleiding geeft om de stukken die voor definitieve besluitvorming worden voorgelegd te wijzigen ten opzichte van de ontwerpstukken die ter visie hebben gelegen.

Reactienota
Alle zienswijzen en de reacties daarop worden opgenomen in een reactienota. Deze reactienota is onderdeel van de stukken waarover de definitieve besluitvorming plaatsvindt en geeft inzicht in hoe de ingebrachte zienswijzen bij de definitieve besluitvorming betrokken zijn.

Colleges van burgemeester en wethouders
Dinsdag 20 april besluiten de drie colleges van burgemeester en wethouders of het bestemmingsplan buurtschap Crailo en het beeldkwaliteitplan kunnen worden aangeboden aan de drie gemeenteraden door middel van een raadsvoorstel.
De colleges besluiten dan zelf over de vaststelling van de besluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder en de twee beleidsregels.

Inspraak bij commissie vergadering
Na de aanbieding van het raadsvoorstel door de colleges aan de drie gemeenteraden komen de stukken openbaar op de websites van de drie gemeenten en Crailo te staan. Iedereen kan dan op basis van de beantwoording zoals wordt voorgelegd aan de gemeenteraad inspreken bij de commissie vergaderingen c.q. gesprekken.

Besluitvormingsproces gemeenteraden
Vervolgens start een intensief besluitvormingsproces met de drie gemeenteraden waarin zij geïnformeerd worden over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan, vragen kunnen stellen, hun mening kunnen vormen etc. Dit alles ter voorbereiding van een gelijktijdige raadsvergadering (elke raad apart maar op een zelfde datum en tijdstip namelijk 7 juli 2021) waarin besloten wordt over het vaststellen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan met inbegrip van de aanvullende inspraakreacties. Direct na de besluitvorming worden alle indieners van de zienswijzen geïnformeerd.

Webinar ontwerp bestemmingsplan buurtschap Crailo
Donderdag 4 februari 2021 vond onze live webinar over het ontwerp bestemmingsplan plaats. Waarin in hoofdlijnen de regels en de mogelijkheden zijn uitgelegd. 

Klik hier voor het PDF document met het overzicht van deze vragen en antwoorden.

Uitzending gemist? Klik hier om terug te kijken. 
Alleen de PowerPoint presentatie terug kijken? Klik hier.
Alleen de film terug kijken? Klik hier

 

Cookie-instellingen