Bestemmingsplan

In maart 2020 hebben de drie gemeenteraden het stedenbouwkundig- en landschapsplan vastgesteld.
Dat was het startschot voor het maken van een ontwerp bestemmingsplan, samen met het milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit hogere grenswaarden wet geluidhinder, ontwerp beeldkwaliteitsplan, ontwerp-beleidsregels ‘mobiliteit en parkeren’ en ‘natuurinclusief bouwen en inrichten’.

Een bestemmingsplan is allereerst nodig om de ontwikkeling van buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken. Totaal bevat het plan 590 woningen en ca. 5 hectare bedrijvigheid.

Het (ontwerp)bestemmingsplan c.a. bevat naast de regels een verbeeldingskaart en een uitgebreide toelichting op de regels. De regels geven aan welke functies op welke plaats mogelijk zijn. Denk aan wonen, werken, bedrijven, horeca, voorzieningen etc. De regels voorzien ook in zaken als de maximaal toegestane bouwhoogte en woningaantallen.

Hoewel het om een integraal plan gaat voor het gehele buurtschap hebben de drie gemeenten, voor zover het hun grondgebied betreft, hun eigen ontwerp bestemmingsplan c.a. opgesteld en brengen dit nu in procedure.

Verbrede reikwijdte
Dit bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit betekent dat de gemeente extra regels kan stellen die er voor zorgen dat het bestemmingsplan dynamisch is, en voor de duur dat het bestemmingsplan geldig is (20 jaar) voor een aantal specifieke onderdelen kan worden aangepast. Voor buurtschap Crailo heeft de gemeente extra ambities gesteld op het gebied van mobiliteit (auto te gast) en biodiversiteit (natuurinclusief bouwen). Deze beleidsregels zijn apart toegevoegd en worden samen met het bestemmingsplan vastgesteld.

Ter inzage
In de periode van 15 januari t/m 25 februari 2021 heeft het bestemmingsplan buurtschap Crailo en de daarbij behorende stukken ter inzage gelegen.
U kunt de stukken inzien via onderstaande linkjes, het indienen van een zienswijze is niet meer mogelijk.

Gemeente Gooise Meren 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1942.BPChwCrailo-on01  

Gemeente Hilversum
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0402.01bp08buurtcrailo-on01

Gemeente Laren
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0417.BPbuurtCrailo-On01

Vervolgproces
Dinsdag 20 april 2021 is er een belangrijke stap gezet in het besluitvormingsproces over het bestemmingsplan buurtschap Crailo. De colleges van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben het bestemmingsplan met de milieueffectrapportage (MER), de reactienota op de zienswijzen en het beeldkwaliteitplan aangeboden aan hun gemeenteraad met het voorstel deze vast te stellen.

Daarnaast hebben de colleges de beleidsregel natuurinclusief bouwen en inrichten buurtschap Crailo en de beleidsregel mobiliteit en parkeren buurtschap Crailo vastgesteld. En, voor iedere gemeente afzonderlijk, het beluit hogere grenswaarden Wet geluidshinder.

Inspraak bij commissievergadering
De stukken zijn openbaar gemaakt op de websites van de drie gemeenten (Gooise Meren, Hilversum, Laren). Iedereen kan, mede op basis van de beantwoording in de reactienota zoals wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, inspreken bij de commissiebijeenkomsten.

Besluitvormingsproces gemeenteraden
Vanaf nu start er voor de drie gemeenteraden een intensief besluitvormingsproces waarin zij geïnformeerd worden over het bestemmingplan en het beeldkwaliteitplan, hun vragen kunnen stellen en uiteindelijk hun mening vormen. Dit alles ter voorbereiding op het slotdebat op woensdag 7 juli a.s. waarin iedere raad afzonderlijk besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitplan en de wijze waarop de inspraakreactie daar bij betrokken worden.

Webinar ontwerp bestemmingsplan buurtschap Crailo
Donderdag 4 februari 2021 vond onze live webinar over het ontwerp bestemmingsplan plaats. Waarin in hoofdlijnen de regels en de mogelijkheden zijn uitgelegd. 

Klik hier voor het PDF document met het overzicht van deze vragen en antwoorden.

Uitzending gemist? Klik hier om terug te kijken. 
Alleen de PowerPoint presentatie terug kijken? Klik hier.
Alleen de film terug kijken? Klik hier

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen over het project. 

 

Cookie-instellingen