Kwaliteitsteam Crailo

Per 1 juli 2022 heeft GEM Crailo een zelfstandig functionerend Kwaliteitsteam.
Het Kwaliteitsteam Crailo beoordeelt de (deel)plannen binnen Buurtschap Crailo namens de drie gemeenten.

Reglement van orde
Omdat het belangrijk is om zaken als de precieze taken van het Kwaliteitsteam, de samenstelling daarvan en de werkwijze duidelijk te bepalen is een Reglement van orde opgesteld. Hiermee wordt ook geborgd dat de adviezen van het Kwaliteitsteam aan de wet- en regelgeving voldoen. De adviezen die betrekking hebben op een aanvraag omgevingsvergunning gelden dan als officieel advies aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Om te regelen dat de advisering over de ruimtelijke kwaliteit van de bouwplannen voor Crailo binnen het Kwaliteitsteam Crailo kan plaatsvinden en het Reglement van orde daarbij toegevoegd is, is er een college- /raadsbesluit van de drie gemeenten nodig.

Leden
Het Kwaliteitsteam bestaat uit acht leden.
Er zijn drie leden die drie disciplines vertegenwoordigen:
Ruimtelijke kwaliteit | Esther Vlaswinkel (SVP Architectuur en Stedenbouw B.V.)
Architectuur, stedenbouw en openbare ruimte | Ton Schaap (Ton Schaap Real Urbanism)
Landschap en erfgoed | Marlies van Diest (Bureau Marlies van Diest ontwerp)

Er zijn drie leden die vanuit hun lidmaatschap van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en hun expertise de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren vertegenwoordigen:
Vertegenwoordiging gemeente Laren | Jan van Laarhoven
Vertegenwoordiging gemeente Hilversum | Rowin Petersma
Vertegenwoordiging gemeente Gooise Meren | Alenca Mulder

Vanuit GEM Crailo B.V. zijn er twee leden (zonder stemrecht):
Voorzitter | Nanne Zwiep (projectdirecteur GEM Crailo B.V.)

Secretaris | Pauline van Roosmalen

Rol
Het Kwaliteitsteam adviseert over het ontwerp van gebouwen en over grote, beeldbepalende en structurerende elementen in de openbare ruimte.

Daarnaast beoordeelt een afvaardiging van het Kwaliteitsteam de ingezonden visies/plannen bij biedingen van tenders.

Toetsingskader
Voor de toetsing van plannen is een aantal documenten opgesteld en vastgesteld door de drie gemeenteraden. Deze documenten zijn het toetsingskader voor de beoordeling door het Kwaliteitsteam.

Vergaderingen
De vergaderingen van het Kwaliteitsteam zijn openbaar voor wat betreft het behandelen van een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp alsook de aanvraag bij de omgevingsvergunning. Het Kwaliteitsteam stelt derden (toehoorders, belangstellenden, belanghebbenden, pers) graag in de gelegenheid om tijdens vergaderingen informatie met het Kwaliteitsteam te delen. De inbreng van derden wordt uitsluitend ter kennisgeving aangenomen. 

Vergadering bijwonen
Wilt u een keer een vergadering van het Kwaliteitsteam bijwonen, dan is dat mogelijk als u zich vooraf aanmeldt en daarbij aangeeft in welke hoedanigheid u aanwezig wilt zijn (toehoorder/belangstellend, belanghebbende, pers, etc.) en voor welk plan.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar projectbureau@crailo.nl.

Vergaderdata en agenda
Het Kwaliteitsteam komt in principe maandelijks op vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur bij elkaar op het projectbureau Crailo aan de Amersfoortsestraatweg 103 in Hilversum.
De agenda voor een vergadering kunt u downloaden via de link bij de desbetreffende vergadering.

De vergaderdata voor 2024 zijn:

Cookie-instellingen