Vastgestelde beleidsregels

Voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo zijn in juli 2021 door de gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren de benodigde bestemmingsplannen vastgesteld.

Bij deze bestemmingsplannen horen ook twee vastgestelde beleidsregels:

  1. Beleidsregel mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo
  2. Beleidsregel natuurinclusief bouwen en inrichten
     

Toelichting beleidsregel mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo


Deze beleidsregel geeft invulling aan de open norm die gericht is op het voorzien in de noodzakelijke parkeergelegenheid, passend bij het duurzame mobiliteitsconcept van Buurtschap Crailo.

De term noodzakelijke parkeergelegenheid betekent dat wordt voldaan aan de normen die zijn neergelegd in deze  beleidsregel om daarmee het mobiliteitsconcept te faciliteren en de ontwikkelingen hierin te volgen.

Daarnaast wordt ook een nadere invulling gegeven aan de open norm ‘het voldoende uit het zicht parkeren’. Om de kwaliteit en identiteit van het Buurschap Crailo te waarborgen wordt het aantal auto’s (en overige motorvoertuigen) in het gebied zoveel mogelijk beperkt en wordt er maximaal uit het zicht geparkeerd.

Met deze beleidsregel worden regels gesteld aan de te hanteren parkeernormen in het buurtschap en het uit het zicht parkeren van auto’s; deze zijn van toepassing op iedere wijziging in functie en/of gebruik in het plangebied waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend, dus voor het realiseren van woningen, bedrijven en gemengde functies zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buurtschap Crailo. De voorwaarde dat aan deze beleidsregel bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt getoetst is in de regels van het bestemmingsplan Buurschap Crailo opgenomen.

Waar vind ik de beleidsregel mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo?
Deze beleidsregel is terug te vinden in de lokale regelgeving.

Het linkje per gemeente treft u hieronder aan.
Klik hier voor gemeente Gooise Meren
Klik hier voor gemeente Hilversum
Klik hier voor gemeente Laren


Toelichting beleidsregel natuurinclusief bouwen en inrichten

In de regels van dit bestemmingsplan is de voorwaarde opgenomen dat het bouwen van gebouwen alleen is toegestaan als daarbij voldoende maatregelen worden gerealiseerd in het kader van natuurinclusief bouwen en inrichten. Wanneer je voldoet aan ‘voldoende maatregelen in het kader van Natuurinclusief bouwen en inrichten’ wordt toegelicht in de beleidsregel 'Natuurinclusief bouwen en inrichten'. Op 30 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren de beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022’ vastgesteld. Hetzelfde gebeurde op 6 september jl. door de colleges van Hilversum en Laren.

Deze beleidsregel is een herziening van de eerste versie die op 20 april 2021 werd vastgesteld. De eerste versie was een voorlopige versie omdat het ecologisch advies voor de uitgebreide beleidsregel nog afgerond moest worden. Dat is inmiddels gebeurd.

Het ecologisch advies is opgenomen in het rapport ‘Natuurpuntensysteem natuurinclusieve bouw en inrichting Buurtschap Crailo’, van 18 oktober 2021 dat is opgesteld door advies- en ingenieursbureau Tauw.
In dit rapport is een puntensysteem uitgewerkt, waarmee bepaald kan worden wanneer je voldoet aan ‘voldoende maatregelen’ zoals bedoeld in het bestemmingsplan. De maatregelen zijn weergegeven op verschillende ‘menukaarten’. Voor elk gebouwtype is er een menukaart met maatregelen geschreven, bestaande uit beplanting, habitatmaatregelen en dierenverblijfplaatsen, die specifiek aansluiten bij het gebouwtype, het natuurdoeltype, de doelsoort van de ‘big five van Crailo’ en beschermde soorten zoals die blijken uit het biodiversiteitsonderzoek dat is opgesteld voor het stedenbouwkundig- en landschapsplan. Op basis van het gebouwtype en de groottecategorie kan het aantal natuurpunten vastgesteld worden dat minimaal behaald moet worden.

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw moet een aantal maatregelen uit de menukaart kiezen waarmee hij minimaal voldoende punten behaalt volgens de beleidsregel. Het bestemmingsplan schrijft voor dat de gekozen maatregelen in een ‘realisatieplan natuurinclusief bouwen en inrichten’ worden opgenomen. Daaruit moet blijken dat deze maatregelen uiterlijk binnen twee jaar na start bouw zijn gerealiseerd en hoe deze duurzaam, voor tenminste 30 jaar, in stand worden gehouden en beheerd. Dit plan wordt samen met de omgevingsvergunning ingediend.

Waar vind ik de beleidsregel natuurinclusief bouwen en inrichten?
Deze beleidsregel is terug te vinden in de lokale regelgeving.

Het linkje per gemeente treft u hieronder aan.
Klik hier voor gemeente Gooise Meren
Klik hier voor gemeente Hilversum
Klik hier voor gemeente Laren

Cookie-instellingen