Wonen

Binnen het gebied is bijna 50% gereserveerd voor bestaand en nieuw groen alsook voor nieuwe natuur. Voor woonfuncties is binnen het plan circa 13 hectare opgenomen en voor bedrijfsmatige activiteiten 5 hectare. De bedrijvigheid is voorzien voor 2,4 hectare op Crailo-Zuid en 1,2 hectare rond het ensemble (voormalige Kolonel Palmkazerne). Daarnaast is er een zoekgebied opgenomen voor 1,4 hectare bedrijvigheid. Afhankelijk van de aard en de omvang kan die bedrijvigheid een plaats krijgen op Crailo-Zuid, rond het entreegebied ter hoogte van de afslag met de A1 als wel rond het ensemble op de voormalige Kononel Palmkazerne.

Binnen de uitgeefbare grond voor woningbouw zijn volgens de laatste berekeningen circa 500 woningen voorzien. Op een bruto gebied van 35 (40 – 5) hectare is dat een dichtheid van 14 woningen per hectare. Een derde van de woningen zal als sociale huurwoning worden gerealiseerd. 

Bestemmingsplan
Op dit moment wordt er gewerkt aan een bestemmingsplan én een milieueffect rapportage. Het bestemmingsplan wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren. Aansluitend wordt het bestemmingsplan ook ter inzage gelegd en kunnen er zienswijzen worden ingediend.  

Stedenbouwkundig- en landschapsplan
Daarnaast er wordt ook gewerkt aan een stedenbouwkundig- en landschapsplan. Een stedenbouwkundig- en landschapsplan is een grafische voorstelling van het gebied waar bebouwing komt en waar natuur. Dit stedenbouwkundig- en landschapsplan wordt in het eerste kwartaal van 2020 voor besluitvorming aan de gemeenteraad van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren voorgelegd.